Latest Newsletter

You are always welcome to contact us!

yes@hellolittlefuture.com

 

2018-02-20

688f016025145.562ecdf0d96f0

Karin Nordström har blivit vald att genomföra en ledarskapsträning med Al Gore i klimatledarskap genom organisationen Climate Leadership Project. 

Det är en ledarskapsträning i klimatledarskap som hålls av Al Gore i Mexico City under våren 2018, genom organisationen The Climate Reality Project. Genom utbildning i klimatvetenskap, kommunikation och organisation ska vi deltagare bättre kunna kommunicera kring klimatförändringarna för att sedan inspirera vårt lokalsamhälle att vidta åtgärder.

Nobelpristagaren och tidigare USA:s vicepresident Al Gore fick under 2006 världen att prata om klimatförändringarna med den Oscarsvinnande filmen – En obekväm sanning. Det var bara början på en klimatrevolution, och senare det året grundade han Climate Reality Project för att ta samtalet framåt och vända medvetenhet till handling.

Det nätverk som deltagarna sedan kommer att ingå i, The Climate Leadership Corps, är ett globalt nätverk av ledare, utbildade av Al Gore själv, som förpliktat sig att ta sig an utmaningar kring klimatförändringarna och hitta lösningar. Resultatet är en dynamisk grupp av världsförändrare som formar konversationen om klimat i olika forum – från det informella samtalet till internationella toppmöten och bygger 2000-talets rörelse för lösningar kring vår tids största utmaning.

Jag kommer komma hem med en mängd ny kunskap och inspiration som din organisation gärna får ta del av. Förutom att inspirationstala så är min plan att producera innehåll för inlägg i sociala medier, skriva artiklar och på andra sätt genomföra relevanta aktiviteter för att driva och dela kunskapen vidare.

Vill du boka en inspirationsföreläsning?

Eller deltagare till panel eller varför inte moderator?

Nä, kör till med workshop så tar vi fram något bra!

 

Fil 2018-02-19 16 40 18

ALMEDALEN

Det leder oss in på Almedalen, har ni hunnit planera inför det?

Inte?

Jag hjälper er gärna – content till er panel och/eller moderatorsuppdrag.

ALMEDALSAKUTEN
 
Nya regler kring hållbarhetsrapportering

En ändring i årsredovisningslagen (och motsvarande lagar för kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag m fl) har beslutats och innebär att företag av en viss storlek från och med kalenderåret 2017 ska uppprätta en hållbarhetsrapport. Det innebär att årsredovisningar som publiceras från och med våren 2018 ska innehålla en särskild hållbarhetsrapport (eller en tydlig hänvisning till en sådan).

Syftet är att göra information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar och bygger på ett EU-direktiv från 2014. Tidigare finns ett allmänt upplysningskrav avseende icke-finansiell information i förvaltningsberättelsen, såvida detta behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat, samt särskilda krav för de företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Dessa upplysningskrav kvarstår men kompletteras nu med ett nytt krav på en hållbarhetsrapport med utökad information.

I och med att rapporteringen blir lagstadgad gäller en rad formella krav på rapporteringen som inte funnits tidigare. Ett exempel är att det införs en tidsfrist för när rapporten senast måste vara upprättad som sammanfaller med den som gäller för årsredovisningen.

Vilka företag berörs?

De som berörs är de företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

  • Medelantalet anställda > 250
  • Balansomslutning > 175 Mkr
  • Nettoomsättning > 350 Mkr
Stora företag som är moderföretag i en koncern som är stor enligt ovan definition ska också upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen som helhet. Detsamma gäller om moderföretagets värdepapper är noterade på en reglerad marknad, oavsett moderföretagets storlek.
Ett stort företag som är dotterföretag i en koncern som upprättar en hållbarhetsrapport kan hänvisa till koncernens rapport istället för att göra en egen, under förutsättning att det är tydligt att dotterföretaget (och dess samtliga dotterföretag) omfattas av koncernrapporten.
Vad gäller i andra EU-länder? Medlemsstaterna kan om de så vill utöka direktivets bestämmelser om hållbarhetsrapport. Eftersom implementeringen av direktivet fortfarande pågår vet vi än så länge lite om hur andra medlemsstater valt att genomföra bestämmelserna. Svenska företag som med dotterföretag med säte i andra EU-länder bör göra en kartläggning av vad som gäller i de länder där koncernen är etablerad.
När ska hållbarhetsrapporten vara färdigställd? Hållbarhetsrapporten ska offentliggöras inom samma tidsfrist som årsredovisningen. I ett aktiebolag måste hållbarhetsrapporten vara färdig när årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna, dvs. sex veckor innan ordinarie bolagsstämma. För hållbarhetsrapporter som upprättas separat gäller samma tidsfrister som för hållbarhetsrapport som ingår i årsredovisningen, dvs. en separat upprättad hållbarhetsrapport ska överlämnas till revisorerna tillsammans med årsredovisningen.

 
HJÄLP OSS MED VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT